Leveringsvoorwaarden

Onze dienstverlening als agent van diverse vervoersmaatschappijen en andere principalen geschiedt onder toepasselijkheid van hun voorwaarden. Behalve deze voorwaarden zijn op al onze verbintenissen van toepassing;
-jegens cliënten, in onze hoedanigheid van reisorganisator; de ANVR-Reizigersvoorwaarden;
-jegens cliënten in onze hoedanigheid van reisbureau/reisagent; de ANVR-Reizigersvoorwaarden, de Garantieregeling van de SGR en de Garantieregeling van de SCR;
-jegens agenten/wederverkopers, in onze hoedanigheid van principaal/reisorganisator; de ANVR-Agentuurvoorwaarden.
Bovengenoemde voorwaarden en condities liggen ter inzage op ons hoofdkantoor. Vraagt u er zo nodig om. Troll Travel bv is lid van de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen) onder nummer 4293 en aangesloten bij de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) onder nummer 2115, alsmede aangesloten bij de SCR (Stichting Calamiteitenfonds Reizen). Ingeschreven in het Handelsregister, Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 23058387.

Lidmaatschappen
Mede dankzij ons lidmaatschap van:

  • ANVR (Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen)
  • SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden)
  • SCR (Stichting Calamiteitenfonds Reizen)

Kunt u het organiseren van uw reis met een gerust hart aan ons overlaten.

ANVR-Reizigersvoorwaarden
Troll Travel bv – is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. Klik hier voor ANVR-Certificaat van deelname. De reizen van Troll Travel bv worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reizigersvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. De ANVR-Reizigersvoorwaarden kunt u hier aanklikken. Deze boekingsvoorwaarden zijn ook opgenomen in de ANVR-Brochure. De brochure bevat naast de ANVR-Reizigersvoorwaarden bovendien andere belangrijke informatie. De ANVR-Brochure kunt u ook hier aanklikken. Door het plaatsen van uw handtekening op het aanmeldingsformulier gaat u akkoord met de voorwaarden.

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Troll Travel bv is aangesloten bij de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de reizen van Troll Travel bv onder garantie van de SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen
Troll Travel bv is aangesloten bij de SCR (Stichting Calamiteitenfonds Reizen). Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de reizen van Troll Travel bv onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: -(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; -de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Er is een premie verschuldigd.

Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf
Reis veilig, kies het Keurmerk Touringcarbedrijf. Veilig, comfortabel en milieubewust. Zo wilt u op reis en daarom kiest u voor een Keurmerk Touringcarbedrijf. ANVR-Organisatoren van busreizen werken uitsluitend met touringcarbedrijven die houder zijn van een certificering volgens ISO-9001, aangevuld met de bovenwettelijke eisen in het NVR-Veiligheidsdocument of daaraan gelijkstaan. Het ISO-9001 is een internationaal certificaat.

Laatste wijziging: Zwijndrecht, 09 februari 2021

Privacy policy

Troll Travel bv hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Dit privacy beleid is mede van toepassing op Oldtimer Tours, Motorbike Tours, Auto Tours, Eclipse Tours en Smyril Line Nederland.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Wanneer u gegevens aan Troll Travel bv verstrekt, vallen uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder m1641071.

Invullen van persoonsgegevens
Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren. Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Verzameling van persoonsgegevens
Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens welke Troll Travel bv verzamelt en verwerkt, verwijzen we u naar onze registratie bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens
Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons heeft geboekt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden welke toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, kunt u dit doen bij info@trolltravel.com.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: info@trolltravel.com

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Laatste wijziging: Zwijndrecht, 22 februari 2021

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Troll Travel bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Troll Travel bv kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt. Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website(s), noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.